Condicións xerais do contrato polo que se adquire a entrada para os concertos do Micro SonRías Baixas 2020

ACEPTACIÓN E INCORPORACIÓN CONTRACTUAL

A adquisición da presente entrada outorga ao adquiriente un título nominativo que lle permite acceder ao recinto musical onde se celebrarán os concertos do 31 de xullo e 1 de agosto, os días seleccionados ao realizar a compra. A entidade resérvase o dereito para poñer á venda entradas diferentes ás consideradas nas presentes condicións, previa publicación destas por leste mesmo medio.

O contrato polo que se adquire a entrada será rexido polas seguintes condicións xerais:

A adquisición da entrada para o Micro Sonrías Baixas supón a aceptación das seguintes Condicións Xerais de Uso, ofrecidas por Play Plan Cultural SLU, (en diante A Organización), con CIF: B-94168705, domiciliada en Bueu, rúa Ramón Bares 42, Baixo (CP 36930)

ENTRADA

Unha vez adquirida, a entrada non será cambiada nin será reembolsado o seu importe. En caso de anulación total do evento a Organización comprométese a devolver o importe da entrada, pero non o custo de distribución que as canles de venda aplican ao prezo da mesma, ao tratarse este de un servizo prestado polas canles de venda no momento da compravenda da entrada. En ningún caso se devolverá o importe das entradas se a cancelación produciuse unha vez comezado o evento.
Durante o proceso de compra, o comprador terá que indicar os nomes, apelidos e número de teléfono de cada unha das persoas que acudan ao concerto con cada entrada adquirida. As entradas son nominais, a persoa que veña reflectida na entrada non poderá ser outra persoa diferente ao asistente ao evento, para ese efecto poderáselle requirir o D.N.I. ou pasaporte para acreditar a súa identidade á hora de acceder ao recinto onde se celebran os concertos.

As entradas só poderán ser adquiridas nas canles de venda autorizados pola organización, a saber, www.sonriasbaixas.info e Enterticket, non facéndose responsable das entradas que non se adquiriron polas devanditas canles de venda. Toda entrada duplicada, danada, rota ou con indicios de falsificación, autorizará á Organización para impedir ao seu portador o acceso ao recinto, así como a tomar as medidas legais pertinentes contra o titular da mesma, que asume toda responsabilidade no caso de que esta se presente por duplicado, fotocopiada ou falsificada.

Infórmase respecto diso, da realización de controis electrónicos de seguridade á entrada do recinto con tecnoloxía de lectura de detección de entradas fraudulentas. A admisión queda supeditada ao feito de dispoñer da entrada completa e en boas condicións.

Para entrar ao recinto deberás mostrar a túa entrada que será escaneada para a súa verificación. Deberás identificarte con DNI no caso de que a organización o solicite.

A Organización non se fai responsable de calquera furto, roubo, dano ou outra actuación delituosa que se poida ocasionar dentro do recinto de concertos ou de calquera outro recinto habilitado pola organización.

ADMISIÓN

A Organización resérvase o dereito de admisión, segundo a lexislación vixente.

As persoas que vaian acceder ao recinto de concertos polos accesos sinalados pola Organización, poderán ser rexistradas. O rexistro será realizado por persoas legalmente habilitadas e cumprindo coas disposicións legais en materia de control de accesos a recintos de pública concorrencia. A seguridade do público e das e dos profesionais que traballan en SonRías Baixas é unha prioridade para a Organización. Para evitar riscos para a integridade das persoas e para a seguridade alimentaria, establécense as seguintes normas sobre introdución de obxectos, de comidas e de bebidas no festival:

– Non se permitirá, en ningún caso, a introdución de ningunha clase de arma ou de obxecto que poida ser considerado como potencialmente perigoso para o resto dos/as asistentes ou para os/as artistas. Conforme a normativa vixente, estes obxectos poderán ser requisados pola Organización e devoltos á persoa propietaria cando abandone definitivamente o recinto.

– Cada persoa poderá acceder ao recinto de concertos con botellas de plástico brando con auga de ata 0,5 litros, sempre que estea precintada (se desprecintará ao acceder ao recinto). Non se permitirá o acceso ao recinto de bebidas que veñan en envases de cristal, metal, cerámica, louza, plástico duro ou calquera outro material que poida ser usado como obxecto contundente ou cortante.

– Cada persoa poderá acceder ao recinto de concertos con comida para consumo individual, envolvida en tea, filme, papel de aluminio ou similares. Non se permitirá o acceso ao recinto de comidas que veñan en envases distintos dos envoltorios indicados. Considérase que calquera envase pechado ou con tapa é susceptible de ser usado como obxecto contundente pola súa propia natureza ou pola combinación de contedor e contido.

– Por motivos de seguridade alimentaria, as persoas que vaian acceder con comida -sempre para consumo propio-, deberán presentar unha declaración responsable, debidamente asinada, na que exoneren á organización polos danos á saúde que poida provocar dita comida no festival. Non se permitirá a introdución no recinto de concertos de ningún alimento que non veña acompañado desa declaración. Podes consultar ou descargar un modelo de declaración aquí.

MENORES DE IDADE

En cumprimento do disposto no Real Decreto 2816/1982, e da Lei do Parlamento de Galicia 11/2010, a Organización dos concertos MicroSonRías Baixas establece as seguintes normas de acceso para menores de idade:

 • Todo menor de 16 anos de idade que vaia a acceder debe ir acompañado dun proxenitor ou titor/a. Ao acceder ao recinto de concertos os proxenitores ou titores deberán entregar unha fotocopia do seu DNI e do DNI do menor, dar un número de teléfono de contacto e asinar un documento de autorización e de aceptación de responsabilidade que poden descargar previamente aquí. Se o acompañante non é un titor/a legal, deberá achegar a maiores a seguinte documentación: Autorización de asistencia por parte do pai, nai ou titor legal do/a menor acompañada de fotocopia de DNI, libro de familia ou pasaporte de ambos. O acceso será gratuíto para os menores de 3 anos (incluídos) previa adquisición de entrada.
 • Os/As menores de entre 16 e 17 anos poden acceder ao recinto de concertos sen a compañía dun adulto pero deben presentar igualmente, antes de acceder ao recinto, unha fotocopia do seu DNI e outra do DNI do seu proxenitor ou titor e unha autorización asinada por este último. Na autorización, da que podedes descargar un modelo aquí, o proxenitor ou titor autoriza a entrada ao recinto de concertos.
  En cumprimento da normativa vixente, a Organización establece as seguintes normas xerais para os menores de idade dentro do recinto de concertos:
 • Todos os/as menores de idade deberán entregar a autorización de menores para acceder ao recinto de concertos.
 • Todo menor que non se atope ao cargo de /autorizado por un maior de idade, será expulsado do recinto, previa posta en coñecemento das autoridades competentes.
  A Organización do evento poderá denegar o acceso ou ben expulsar do recinto a quen incumpra as presentes Condicións Xerais de Uso, a quen desatenda as indicacións do persoal da Organización e de Seguridade e a quen provoque unha situación de risco para si mesmo ou para as outras persoas asistentes ao evento: manifestando actitudes violentas, portando drogas ou mostrando síntomas de consumilas, atopándose en estado de intoxicación aparente ou potencial, dificultando o desenvolvemento normal do evento, introducíndose en espazos de acceso restrinxido pola Organización, etc. Responsabilizándose persoalmente ao portador, en todos os casos, polas súas propias accións e omisións cando estas provoquen lesións a terceiros ou danos materiais.
 • Todo intento de estafa, violación, violación, subtracción, roubo, así como os danos á propiedade persoal causados directa ou indirectamente á Organización, artistas ou empregados da mesma autorizan a esta a emprender as medidas legais, tanto civís como penais, que estime oportunas contra os causantes.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E IMAXE

O público asistente poderá aparecer DE MANEIRA INCIDENTAL* en imaxes tomadas por diferentes medios de comunicación, a Organización, terceiros autorizados por esta ou calquera artista para a súa posterior difusión, consentindo expresamente un uso promocional e/ou comercial das imaxes captadas. A asistencia ao evento supón a aceptación de que se faga uso, de forma gratuíta e sen contraprestación algunha, da súa voz, imaxe e nome en retransmisións televisivas, radiofónicas ou redes sociais, en directo ou en diferido, en vídeo, en fotografías ou en calquera outro medio ou soporte presente ou futuro. Enténdese por toma incidental de imaxes dunha persoa toda gravación de imaxes dunha persoa realizada con motivo da gravación de imaxes de grupo, paisaxes e outras similares que, inclúan a imaxe dunha ou máis persoas, que aparezan de modo aleatorio e non predeterminado con motivo de documentar eventos ou informar sobre acontecementos de actualidade, sen que o propósito da gravación sexa a fixación da imaxe da persoa ou persoas que nela aparecen, polo que, eventualmente, esta persoa ou persoas poden ser reconocibles en función de como sexa a súa imaxe fixada.

O público asistente recoñece e acepta que a Organización ostenta e é titular de todos a dereitos propiedade intelectual, industrial e calquera outros, incluídos os de imaxe, derivados, directa ou indirectamente, das representacións artísticas ou calquera outras que tivesen lugar con motivo da celebración do Festival, sen limitación territorial nin temporal, e sen ningunha outra limitación máis que as dispostas na vixente Lei de Propiedade Intelectual.

Para acceder con cámaras de uso profesional será obrigatorio contar cunha autorización da promotora, así como cunha acreditación do departamento de prensa da organización podes contactarnos aquí para solicitala.

A posesión desta entrada non outorga o dereito ao seu posuidor ou a terceiros a utilizar a mesma, ou o seu contido, con finalidades publicitarias, de márketing, revenda ou de promoción (incluídos os concursos, agasallos e/ou sorteos). O incumprimento deste punto, sen autorización expresa e fidedigna da Organización, obrigará ao anunciante e/ou usuario non autorizado a facer efectiva unha penalización equivalente a mil veces o prezo da entrada máis cara do evento, sen prexuízo de posteriores reclamacións por danos e prexuízos xerais. Así mesmo, queda anulada a licenza incorporada na presente.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos facilitados tanto en web como na plataforma de compra de entradas serán comunicados á Promotora para a xestión do evento e dos seus clientes.

A Organización se reserva a facultade de modificar as presentes Condicións Xerais previa publicación das mesmas por este mesmo medio, sendo responsabilidade do Usuario a súa debida lectura no momento de cada acceso e/ou utilización.

Calquera reclamación deberá acompañarse obrigatoriamente coa presentación desta entrada.

CONDICIÓNS ESPECÍFICAS RELATIVAS Á PREVENCIÓN DE CONTAXIOS POR COVID-19

 • As condicións de acceso e permanencia no recinto están suxeitas á normativa vixente en materia sanitaria para previr os contaxios por Covid-19, e poden sofrir modificacións en función da aprobación de novas normas que modifiquen as condicións vixentes no intre de adquisición da entrada.
 • A organización proporcionará información exhaustiva sobre accesos, circulación, evacuación e normas de comportamento durante o evento a través da súa web, redes sociais e dos medios electrónicos proporcionados pola persoa compradora. Recoméndase encarecidamente que as persoas que vaian asistir ao evento estean atentas a todas estas comunicacións. En calquera caso, no recinto existirán elementos informativos, con idéntico contido, relativos ás obrigas de obrigado cumprimento polas persoas asistentes namentras permanecen no recinto. Para a súa maior seguridade e do resto de persoas que asistan ao evento, a persoa adquirinte dunha entrada consinte expresamente en recibir avisos da organización polos medios electrónicos facilitados por esa persoa, que recibirán a mesma protección de datos que a proporcionada para os datos empregados na adquisición da entrada (Ver política de datos aquí).
 • É obriga de toda persoa tenedora dunha entrada seguir as normas xerais para a cidadanía previstas para previr contaxios: toda persoa contaxiada está obrigada a non acodir ao evento. O incumprimento desta obriga pode dar lugar a responsabilidades penais por atentado contra a saúde pública.
 • En caso de adquisición de entradas para un grupo de persoas, a persoa adquirinte está obrigada a comunicar a TODAS as persoas para as que adquire entradas, as obrigas relativas á prevención de contaxios por Covid-19 que se recollen neste apartado. Todas as persoas asistentes están suxeitas a estas normas. 
 • Únicamente se permitirá a agrupación de persoas, sen distanciamento social entre elas, cando poidan acreditar que conviven no mesmo domicilio. Igualmente, neste caso, a organización pode impor o agrupamento de persoas convivintes se así considera que pode garantir mellor a seguridade xeral do público. 
 • Toda persoa con síntomas compatíbeis coa enfermidade por Covid-19, ou que tivera contacto estreito con persoa enferma por Covid-19, deberá absterse de acodir ao evento se, antes de acodir, non se acredita que non se atopa infectada. En contrario, podería chegar a incurrir en responsabilidades administrativas e mesmo penais. 
 • A organización poderá impedir a entrada ou permanencia no recinto a toda persoa contaxiada ou con síntomas compatíbeis coa Covid-19 e estará obrigada a activar os protocolos que correspondan para alertar ás autoridades sanitarias para que determinen as accións que se deban executar. Neste senso, a persoa asistente que estea nesas circunstancias deberá someterse ás instruccións da organización ata que a Autoridade pública competente adopte as decisións que correspondan.

É obrigatorio seguir as normas de comportamento e aquelas que estableza a organización para previr contaxios por Covid-19. O cumprimento destas normas son aplicabeis dende que a persoa accede aos puntos de control de acceso e ata que abandone o recinto. O incumprimento grave das normas pode conlevar a expulsión do recinto da persoa infractora, con perda de calquera dereito a devolución do prezo pagado, e sen perxuizo de que o seu comportamento poida ser notificado ás autoridades competentes por se é constitutivo de infracción administrativa ou delito.