Select Page

[:gl]

En cumprimento do disposto no Real Decreto 2816/1982, e da Lei do Parlamento de Galicia 11/2010, a Organización do Festival SonRías Baixas establece as seguintes normas de ACCESO PARA MENORES DE IDADE:

  • Todo menor de 16 anos de idade que vaia acceder ao recinto debe portar unha identificación facilitada pola organización e ir acompañado dun proxenitor ou titor/a. A identificación entregarase na billeteira específica para “Menores de Idade”, onde os proxenitores ou titores deberán entregar, ademais, unha fotocopia do seu DNI e do DNI do menor, dar un número de teléfono de contacto e asinar un documento de autorización e de aceptación de responsabilidade que poden descargar previamente aquí. Se o acompañante non é un titor/a legal, deberá achegar a seguinte documentación: Autorización de asistencia por parte do pai, nai ou titor legal do menor, acompañada de fotocopia de DNI ou pasaporte de ambos e libro de familia. O acceso será gratuíto para os menores de 12 anos.
  • Os menores con 16 e 17 anos cumpridos estarán igualmente identificados, xa que no Festival non se serven bebidas alcólicas aos menores de idade, pero poden acceder ao recinto do festival sen a compañía dun adulto. Para facelo, deben presentar no Despacho de billetes específico para “Menores de Idade” unha fotocopia do seu DNI e outra do DNI do seu proxenitor ou titor e unha autorización asinada por este último. Na autorización, da que podedes descargar un modelo aquí, o proxenitor ou titor autoriza a entrada ao Festival e declara o seu coñecemento de que no mesmo sérvense bebidas alcohólicas.

En cumprimento da normativa vixente, a Organización establece as seguintes normas xerais para os menores de idade dentro do recinto do festival:

A venda e despacho a menores de idade de bebidas alcólicas durante o festival está totalmente prohibida, así como o seu consumo, polo que non se despacharán bebidas alcólicas a menores de idade. Igualmente, prohíbese o consumo de bebidas alcólicas a menores de idade. Todos os menores de idade deberán acceder ao recinto do festival polo Despacho de billetes “Menores de Idade”, onde serán identificados cunha pulseira cunha cor distintiva, que os acredita como menores de idade autorizados no recinto, conforme a calquera dos procedementos anteriores. Todo menor portador da pulseira non poderá adquirir nin consumir bebidas alcólicas no recinto. Todo menor que careza de pulseira e que non se atope ao cargo de/autorizado por un maior de idade, será expulsado do recinto, previa posta en coñecemento das autoridades competentes. Todo menor que extravíe a súa pulseira deberá solicitar inmediatamente unha nova no despacho de billetes de “Incidencias”. Todo menor que sexa atopado consumindo bebidas alcólicas dentro do recinto será posto baixo o control dos seus pais ou titores. Se estes non puidesen facerse cargo do menor, ou así o reclamasen, o menor será expulsado do recinto previa posta en coñecemento das autoridades competentes ou seguindo as instrucións dos seus pais ou titores, segundo corresponda. No proceso de expulsión, o menor estará ao coidado da organización do festival ata que un maior poida facerse cargo del ou sexa posto ao coidado das autoridades.

[:es]

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2816/1982, y de la Ley del Parlamento de Galicia 11/2010, la Organización del Festival SonRías Baixas establece las siguientes normas de ACCESO PARA MENORES DE EDAD:

  • Todo menor de 16 años de edad que vaya a acceder al recinto debe portar una identificación facilitada por la organización e ir acompañado de un progenitor o tutor/la. La identificación se entregará en la Taquilla específica para “Menores de Edad”, donde los progenitores o tutores deberán entregar, además, una fotocopia de su DNI y del DNI del menor, dar un número de teléfono de contacto y firmar un documento de autorización y de aceptación de responsabilidad que pueden descargar previamente aquí. Si el acompañante no es un tutor/a legal, deberá aportar la siguiente documentación: Autorización de asistencia por parte del padre, madre o tutor legal del menor acompañada de fotocopia de DNI o pasaporte de ambos y libro de familia. El acceso será gratuito para los menores de 12 años. 
  • Los menores con 16 y 17 años cumplidos estarán igualmente identificados, ya que en el Festival no se sirven bebidas alcohólicas a los menores de edad, pero pueden acceder al recinto del festival sin la compañía de un adulto. Para hacerlo, deben presentar en la Taquilla específica para “Menores de Edad” una fotocopia de su DNI y otra del DNI de su progenitor o tutor y una autorización firmada por este último. En la autorización, de la que podéis descargar un modelo aquí, el progenitor o tutor autoriza la entrada al Festival y declara su conocimiento de que en el mismo se sirven bebidas alcohólicas.

En cumplimiento de la normativa vigente, la Organización establece las siguientes normas generales para los menores de edad dentro del recinto del festival:

La venta y despacho a menores de edad de bebidas alcohólicas durante el festival está totalmente prohibida, así como su consumo, por lo que no se despacharán bebidas alcohólicas a menores de edad. Igualmente se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. Todos los menores de edad deberán acceder al recinto del festival por la Taquilla “Menores de Edad”, donde serán identificados con una pulsera con un color distintivo, que los acredita como menores de edad autorizados en el recinto, conforme a cualquiera de los procedimientos anteriores. Todo menor portador de la pulsera no podrá adquirir ni consumir bebidas alcohólicas en el recinto. Todo menor que carezca de pulsera y que no se encuentre al cargo de/autorizado por un mayor de edad, será expulsado del recinto, previa puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Todo menor que extravíe su pulsera deberá solicitar inmediatamente una nueva en la taquilla de “Incidencias” Todo menor que sea encontrado consumiendo bebidas alcohólicas dentro del recinto será puesto bajo el control de sus padres o tutores. Si éstos no pudieran hacerse cargo del menor, o así lo reclamasen, el menor será expulsado del recinto previa puesta en conocimiento de las autoridades competentes o siguiendo las instrucciones de sus padres o tutores, según corresponda. En el proceso de expulsión, el menor estará al cuidado de la organización del festival hasta que un mayor pueda hacerse cargo de él o sea puesto al cuidado de las autoridades.

[:]