· Condicións de acceso a menores ·

En cumprimento do disposto no Real Decreto 2816/1982, e da Lei do Parlamento de Galicia 11/2010, a Organización do Festival SonRías Baixas establece as seguintes normas de acceso para menores de idade:

 • Todo menor de 16 anos de idade que vaia a acceder ao recinto debe portar unha identificación facilitada pola organización e ir acompañado dun proxenitor ou titor/a. A identificación entregarase no Despacho de billetes específico para “Menores de Idade”, onde os proxenitores ou titores deberán entregar unha fotocopia do seu DNI e do DNI do menor, dar un número de teléfono de contacto e asinar un documento de autorización e de aceptación de responsabilidade que poden descargar previamente aquí. Se o acompañante non é un titor/a legal, deberá achegar a seguinte documentación: Autorización de asistencia por parte do pai, nai ou titor legal do menor acompañada de fotocopia de DNI, libro de familia ou pasaporte de ambos. O acceso será gratuíto para os menores de 12 anos.
 • Os menores de entre 16 e 17 anos estarán igualmente identificados, xa que no Festival non se serven bebidas alcohólicas aos menores de idade, pero poden acceder ao recinto do festival sen a compañía dun adulto. Para facelo, deben presentar no Despacho de billetes específico para “Menores de Idade” unha fotocopia do seu DNI e outra do DNI do seu proxenitor ou titor e unha autorización asinada por este último. Na autorización, da que podedes descargar un modelo aquí, o proxenitor ou titor autoriza a entrada ao Festival e declara o seu coñecemento de que no mesmo se serven bebidas alcohólicas.

En cumprimento da normativa vixente, a Organización establece as seguintes normas xerais para os menores de idade dentro do recinto do festival:

  • A venda e despacho a menores de idade de bebidas alcólicas durante o festival está totalmente prohibida, así como o seu consumo, polo que non se despacharán bebidas alcólicas a menores de idade. Igualmente, prohíbese o consumo de bebidas alcólicas a menores de idade.
  • Todos os menores de idade deberán acceder ao recinto do festival polo Despacho de billetes “Menores de Idade”, onde serán identificados cunha pulseira cunha cor distintiva, que os acredita como menores de idade autorizados no recinto, conforme a calquera dos procedementos anteriores. Todo menor portador da pulseira non poderá adquirir nin consumir bebidas alcólicas no recinto.
  • Todo menor que careza de pulseira ou que non se atope ao cargo de /autorizado por un maior de idade, será expulsado do recinto, previa posta en coñecemento das autoridades competentes.
  • Todo menor que extravíe a súa pulseira deberá solicitar inmediatamente unha nova no despacho de billetes de “Incidencias”.
  • Todo menor que sexa atopado consumindo bebidas alcólicas dentro do recinto será posto baixo o control dos seus pais ou titores. Se estes non puidesen facerse cargo do menor, ou así o reclamasen, o menor será expulsado do recinto previa posta en coñecemento das autoridades competentes ou seguindo as instrucións dos seus pais ou titores, segundo corresponda. No proceso de expulsión, o menor estará ao coidado da organización do festival ata que un maior poida facerse cargo del ou sexa posto ao coidado das autoridades.