Select Page

[:gl]

Condicións xerais de uso

A adquisición da entrada para o Festival SonRías Baixas supón a aceptación das seguintes Condicións Xerais de Uso, ofrecidas por Play Plan Cultural SLU, (en adiante A Organización), con CIF: B-94168705, domiciliada en Bueu, rúa Ramón Bares 42, Baixo (CP 36930)::

Unha vez adquirida, a entrada non será cambiada nin será reembolsado o seu importe. En caso de anulación total do evento, a Organización comprométese a devolver o importe da entrada, pero non o custo de distribución que as canles de venda aplican ao prezo da mesma.

A Organización resérvase o dereito a alterar ou modificar o programa do evento, ou suspender ou alterar calquera das actividades e actuacións propostas no cartel.

A Organización resérvase o dereito de admisión, segundo a lexislación vixente.

A entrada dispón de diferentes medidas de seguridade, incluída a súa lectura electrónica á hora de entrar no recinto. A Organización non se fai responsable das entradas que non fosen adquiridas nos puntos de venda oficiais. A admisión queda supeditada ao feito de dispor da entrada completa e en boas condicións. Toda entrada danada, rota ou con indicios de falsificación, autorizará a Organización a impedir ao seu portador o acceso ao recinto, así como a tomar as medidas legais pertinentes contra o titular da mesma, que asume toda responsabilidade no caso de que esta se presente por duplicado, fotocopiada ou falsificada.

Non se poderán modificar os datos dos asistentes facilitados durante o proceso de compra. A organización realizará a validación electrónica do 100% das entradas. Durante este proceso, non se comprobarán os datos do asistente senón o código da entrada, non permitindo o acceso ao festival a ningunha persoa cunha entrada que xa fose previamente validada ou adquirida fóra das canles oficiais (www.sonriasbaixas.info e Ticketea).

A entrada debe ser trocada por unha pulseira nos despachos de billetes situados xunto á entrada ao recinto. A pulseira cahsless é o único acceso válido tanto para o recinto dos concertos como para a zona de acampada, así como o único modo de pagamento admitido no festival. Esta pulseira é persoal e intransferible: non se poderán retirar pulseiras para outras persoas. A organización colocará a pulseira ao usuario final, que se fai responsable de validar que está correctamente pechada e de conservala en todo momento en perfecto estado. É resistente, pero non é irrompible. Baixo ningún concepto, e ata que termine o Festival, tentes quitar a pulseira, xa que rompería e perderías o teu dereito a acceder ao recinto. A perda, manipulación ou rotura desta pulseira será penalizada coa expulsión inmediata do recinto. En ningún caso se cambiará unha pulseira en mal estado por outra nin se reporá unha pulseira perdida.

Resolve todas as  túass dúbidas sobre las pulseras cashless aquí

No momento de entrar ao recinto, o público pode ser rexistrado segundo a Lei, non permitíndose, en ningún caso, a entrada de comida (en caso de necesidade deberá presentarse un xustificante médico que o acredite), bebida e obxectos que poidan ser considerados perigosos pola Organización ou que estean prohibidos pola normativa vixente. Para acceder con cámaras de uso profesional será obrigatorio contar cunha acreditación do departamento de prensa do Festival.

O público asistente poderá aparecer DE XEITO INCIDENTAL* en imaxes tomadas por diferentes medios de comunicación, a Organización, terceiros autorizados por esta ou calquera artista para a súa posterior difusión, consentindo expresamente un uso promocional e/ou comercial das imaxes captadas. A asistencia ao evento supón a aceptación e de que se faga uso, de forma gratuíta e sen contraprestación algunha, da súa voz, imaxe e nome en retransmisións televisivas, radiofónicas ou redes sociais, en directo ou en diferido, en vídeo, en fotografías ou en calquera outro medio ou soporte presente ou futuro. *Enténdese por toma incidental de imaxes dunha persoa toda gravación de imaxes dunha persoa realizada con motivo da gravación de imaxes de grupo, paisaxes e outras similares que, inclúan a imaxe de unha ou máis persoas, que aparezan de modo aleatorio e non predeterminado con motivo de documentar eventos ou informar sobre acontecementos de actualidade, sen que o propósito da gravación sexa a fixación da imaxe da persoa ou persoas que nela aparecen, polo que, eventualmente, esta persoa ou persoas poden ser recoñecibles en función de cómo sexa a súa imaxe fixada.

En cumprimento do disposto no Real Decreto 2816/1982, e da Lei do Parlamento de Galicia 11/2010, a Organización do Festival SonRías Baixas establece as seguintes normas de acceso para menores de idade 

  • Todo menor de 16 anos de idade que vaia a acceder ao recinto debe portar unha identificación facilitada pola organización e ir acompañado dun proxenitor ou titor/a. A identificación entregarase no Despacho de billetes específico para “Menores de Idade”, onde os proxenitores ou titores deberán entregar unha fotocopia do seu DNI e do DNI do menor, dar un número de teléfono de contacto e asinar un documento de autorización e de aceptación de responsabilidade que poden descargar previamente aquí. Se o acompañante non é un titor/a legal, deberá achegar a seguinte documentación: Autorización de asistencia por parte do pai, nai ou titor legal do menor acompañada de fotocopia de DNI, libro de familia ou pasaporte de ambos. O acceso será gratuíto para os menores de 12 anos.
  • Os menores de entre 16 e 18 anos estarán igualmente identificados, xa que no Festival non se serven bebidas alcohólicas aos menores de idade, pero poden acceder ao recinto do festival sen a compañía dun adulto. Para facelo, deben presentar no Despacho de billetes específico para “Menores de Idade” unha fotocopia do seu DNI e outra do DNI do seu proxenitor ou titor e unha autorización asinada por este último. Na autorización, da que podedes descargar un modelo aquí, o proxenitor ou titor autoriza a entrada ao Festival e declara o seu coñecemento de que no mesmo se serven bebidas alcohólicas.

En cumprimento da normativa vixente, a Organización establece as seguintes normas xerais para os menores de idade dentro do recinto do festival: 

A venda e despacho a menores de idade de bebidas alcólicas durante o festival está totalmente prohibida, así como o seu consumo, polo que non se despacharán bebidas alcólicas a menores de idade. Igualmente, prohíbese o consumo de bebidas alcólicas a menores de idade. Todos os menores de idade deberán acceder ao recinto do festival polo Despacho de billetes “Menores de Idade”, onde serán identificados cunha pulseira cunha cor distintiva, que os acredita como menores de idade autorizados no recinto, conforme a calquera dos procedementos anteriores. Todo menor portador da pulseira non poderá adquirir nin consumir bebidas alcólicas no recinto. Todo menor que careza de pulseira e que non se atope ao cargo de/autorizado por un maior de idade, será expulsado do recinto, previa posta en coñecemento das autoridades competentes. Todo menor que extravíe a súa pulseira deberá solicitar inmediatamente unha nova no despacho de billetes de “Incidencias”. Todo menor que sexa atopado consumindo bebidas alcólicas dentro do recinto será posto baixo o control dos seus pais ou titores. Se estes non puidesen facerse cargo do menor, ou así o reclamasen, o menor será expulsado do recinto previa posta en coñecemento das autoridades competentes ou seguindo as instrucións dos seus pais ou titores, segundo corresponda. No proceso de expulsión, o menor estará ao coidado da organización do festival ata que un maior poida facerse cargo del ou sexa posto ao coidado das autoridades. 

De conformidade co disposto na Lei Organica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal, os datos facilitados tanto na web como na plataforma de compra de entradas, serán comunicados á Promotora para a xestión do evento e dos seus clientes.

A Organización do evento poderá denegar o acceso ou ben expulsar do recinto e retirar a pulseira a quen incumpra as presentes Condicións Xerais de Uso, a quen desatenda as indicacións do persoal da Organización e de Seguridade e a quen provoque unha situación de risco para si mesmo ou para as outras persoas asistentes ao evento: manifestando actitudes violentas, portando drogas ou mostrando síntomas de consumilas, atopándose en estado de intoxicación aparente ou potencial, dificultando o desenvolvemento normal do evento, introducíndose en espazos de acceso restrinxido pola Organización, etc. Responsabilizándose persoalmente ao portador, en todos os casos, polas súas propias accións e omisións cando estas provoquen lesións a terceiros ou danos materiais.

O público asistente recoñece e acepta que a Organización ostenta e é titular de todos a dereitos propiedade intelectual, industrial e calquera outros, incluídos os de imaxe, derivados, directa ou indirectamente, das representacións artísticas ou calquera outras que tivesen lugar con motivo da celebración do Festival, sen limitación territorial nin temporal, e sen ningunha outra limitación máis que as dispostas na vixente Lei de Propiedade Intelectual.

A Organización do festival non se fai responsable de calquera furto, roubo, dano ou outra actuación delituosa que se poida ocasionar dentro da zona de acampada ou de calquera outro recinto habilitado polo festival.

Todo intento de estafa, violación, subtración, roubo, así como os danos á propiedade persoal causados directa ou indirectamente á Organización, artistas ou empregados da mesma autorizan a esta a emprender as medidas legais, tanto civís como penais, que estime oportunas contra os causantes.
A posesión desta entrada non outorga o dereito ao seu posuidor ou a terceiros a utilizar a mesma, ou o seu contido, con finalidades publicitarias, de mercadotecnia, reventa ou de promoción (incluídos os concursos, agasallos e/ou sorteos). O incumprimento deste punto, sen autorización expresa da Organización, obrigará o anunciante e/ou usuario non autorizado a facer efectiva unha penalización equivalente a mil veces o prezo da entrada máis cara do evento, sen prexuízo de posteriores reclamacións por danos e prexuízos xerais. Así mesmo, queda anulada a licenza incorporada na presente.

A cancelación, total ou parcial, do evento por causas de forza maior en ningún caso dará lugar á devolución do importe da entrada. As malas condicións climatolóxicas e os cambios horarios non dan dereito a devolución do importe da entrada.

A Organización resérvase a facultade de modificar as presentes Condicións Xerais, previa publicación das mesmas por este mesmo medio, sendo responsabilidade do Usuario a súa debida lectura no momento de cada acceso e/ou utilización.

Calquera reclamación deberá acompañarse obrigatoriamente coa presentación desta entrada.

[:es]

Condiciones generales de uso

La adquisición de la entrada para el Festival SonRías Baixas supone la aceptación de las siguientes Condiciones Generales de Uso, ofrecidas por Play Plan Cultural SLU, (en adiante A Organización), con CIF: B-94168705, domiciliada en Bueu, rúa Ramón Bares 42, Baixo (CP 36930)

Una vez adquirida, la entrada no será cambiada ni será reembolsado su importe. En caso de anulación total del evento, la Organización se compromete a devolver el importe de la entrada, pero no el coste de distribución que los canales de venta aplican al precio de la misma.

La Organización se reserva el derecho a alterar o modificar el programa del evento, o suspender o alterar cualquiera de las actividades y actuaciones propuestas en el cartel

La Organización se reserva el derecho de admisión, según la legislación vigente.

La entrada dispone de diferentes medidas de seguridad, incluida su lectura electrónica a la hora de entrar en el recinto. La Organización no se hace responsable de las entradas que no fueran adquiridas en los puntos de venta oficiales. La admisión queda supeditada al hecho de disponer de la entrada completa y en buenas condiciones. Toda entrada dañada, rota o con indicios de falsificación, autorizará a la Organización a impedir a su portador el acceso al recinto, así como a tomar las medidas legales pertinentes contra el titular de la misma, que asume toda responsabilidad en caso de que ésta se presente por duplicado, fotocopiada o falsificada.

No se podrán modificar los datos de los asistentes facilitados durante el proceso de compra. La organización realizará la validación electrónica del 100% de las entradas. Durante este proceso, no se comprobarán los datos del asistente sino el código de la entrada, no permitiendo el acceso al festival a toda persona con una entrada que ya haya sido previamente validada o adquirida fuera de los canales oficiales (www.sonriasbaixas.info y Ticketea).

La entrada debe ser canjeada por una pulsera en las taquillas ubicadas junto a la entrada al recinto. La pulsera cahsless es el único acceso válido tanto para el recinto de los conciertos como para la zona de acampada, así como el único método de pago admitido en el festival. Esta pulsera es personal e intransferible: no se podrán retirar pulseras para otras personas. La organización colocará la pulsera al usuario final, que se hace responsable de validar que está correctamente cerrada y de conservarla en todo momento en perfecto estado. Es resistente, pero no es irrompible. Bajo ningún concepto, y hasta que termine el Festival, intentes quitarte la pulsera, ya que se rompería y perderías tu derecho a acceder al recinto. La pérdida, manipulación o rotura de esta pulsera será penalizada con la expulsión inmediata del recinto. En ningún caso se cambiará una pulsera en mal estado por otra ni se repondrá una pulsera perdida.

Resuelve todas  tus dudas sobre las pulseras cashless aquí

En el momento de entrar al recinto, el público puede ser registrado según la Ley, no permitiéndose, en ningún caso, la entrada de comida (en caso de necesidad deberá presentarse un justificante médico que lo acredite), bebida y objetos que puedan ser considerados peligrosos por la Organización o que estén prohibidos por la normativa vigente. Para acceder con cámaras de uso profesional será obligatorio contar con una acreditación del departamento de prensa del Festival.

El público asistente podrá aparecer DE MANERA INCIDENTAL* en imágenes tomadas por diferentes medios de comunicación, la Organización, terceros autorizados por esta o cualquier artista para su posterior difusión, consintiendo expresamente un uso promocional y/o comercial de las imágenes captadas. La asistencia al evento supone la aceptación y de que se haga uso, de forma gratuita y sin contraprestación alguna, de su voz, imagen y nombre en retransmisiones televisivas, radiofónicas o redes sociales, en directo o en diferido, en vídeo, en fotografías o en cualquier otro medio o soporte presente o futuro. *Se entiende por toma incidental de imágenes de una persona toda grabación de imágenes de una persona realizada con motivo de la grabación de imágenes de grupo, paisajes y otras similares que, incluyan la imagen de una o más personas, que aparezcan de modo aleatorio y no predeterminado con motivo de documentar eventos o informar sobre acontecimientos de actualidad, sin que el propósito de la grabación sea la fijación de la imagen de la persona o personas que en ella aparecen, por lo que, eventualmente, esta persona o personas pueden ser reconocibles en función de cómo sea su imagen fijada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2816/1982, y de la Ley del Parlamento de Galicia 11/2010, la Organización del Festival SonRías Baixas establece las siguientes normas de acceso para menores de edad:

  • Todo menor de 16 años de edad que vaya a acceder al recinto debe portar una identificación facilitada por la organización e ir acompañado de un progenitor o tutor/la. La identificación se entregará en la Taquilla específica para “Menores de Edad”, donde los progenitores o tutores deberán entregar una fotocopia de su DNI y del DNI del menor, dar un número de teléfono de contacto y firmar un documento de autorización y de aceptación de responsabilidad que pueden descargar previamente aquí. Si el acompañante no es un tutor/a legal, deberá aportar la siguiente documentación: Autorización de asistencia por parte del padre, madre o tutor legal del menor acompañada de fotocopia de DNI, libro de familia o pasaporte de ambos. El acceso será gratuito para los menores de 12 años.
  • Los menores de entre 16 y 18 años estarán igualmente identificados, ya que en el Festival no se sirven bebidas alcohólicas a los menores de edad, pero pueden acceder al recinto del festival sin la compañía de un adulto. Para hacerlo, deben presentar en la Taquilla específica para “Menores de Edad”una fotocopia de su DNI y otra del DNI de su progenitor o tutor y una autorización firmada por este último. En la autorización, de la que podéis descargar un modelo aquí, el progenitor o tutor autoriza la entrada al Festival y declara su conocimiento de que en el mismo se sirven bebidas alcohólicas.

En cumplimiento de la normativa vigente, la Organización establece las siguientes normas generales para los menores de edad dentro del recinto del festival: 

La venta y despacho a menores de edad de bebidas alcohólicas durante el festival está totalmente prohibida, así como su consumo, por lo que no se despacharán bebidas alcohólicas a menores de edad. Igualmente se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. Todos los menores de edad deberán acceder al recinto del festival por la Taquilla “Menores de Edad”, donde serán identificados con una pulsera con un color distintivo, que los acredita como menores de edad autorizados en el recinto, conforme a cualquiera de los procedimientos anteriores. Todo menor portador de la pulsera no podrá adquirir ni consumir bebidas alcohólicas en el recinto. Todo menor que carezca de pulsera y que no se encuentre al cargo de/autorizado por un mayor de edad, será expulsado del recinto, previa puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Todo menor que extravíe su pulsera deberá solicitar inmediatamente una nueva en la taquilla de “Incidencias” Todo menor que sea encontrado consumiendo bebidas alcohólicas dentro del recinto será puesto bajo el control de sus padres o tutores. Si éstos no pudieran hacerse cargo del menor, o así lo reclamasen, el menor será expulsado del recinto previa puesta en conocimiento de las autoridades competentes o siguiendo las instrucciones de sus padres o tutores, según corresponda. En el proceso de expulsión, el menor estará al cuidado de la organización del festival hasta que un mayor pueda hacerse cargo de él o sea puesto al cuidado de las autoridades. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados tanto en web como en la plataforma de compra de entradas, serán comunicados a la Promotora para la gestión del evento y de sus clientes.

La Organización del evento podrá denegar el acceso o bien expulsar del recinto y retirar la pulsera a quien incumpla las presentes Condiciones Generales de Uso, a quien desatienda las indicaciones del personal de la Organización y de Seguridad y a quien provoque una situación de riesgo para sí mismo o para las otras personas asistentes al evento: manifestando actitudes violentas, portando drogas o mostrando síntomas de haberlas consumido, encontrándose en estado de intoxicación aparente o potencial, dificultando el desarrollo normal del evento, introduciéndose en espacios de acceso restringido por la Organización, etc. Responsabilizándose personalmente al portador, en todos los casos, por sus propias acciones y omisiones cuando estas provoquen lesiones a terceros o daños materiales.

El público asistente reconoce y acepta que la Organización ostenta y es titular de todos los derechos propiedad intelectual, industrial y cualesquiera otros, incluidos los de imagen, derivados, directa o indirectamente, de las representaciones artísticas o cualesquiera otras que tuvieran lugar con motivo de la celebración del Festival, sin limitación territorial ni temporal, y sin ninguna otra limitación más que las dispuestas en la vigente Ley de Propiedad Intelectual.

La Organización del festival no se hace responsable de cualquier hurto, robo, daño u otra actuación delictiva que se pueda ocasionar dentro de la zona de acampada o de cualquier otro recinto habilitado por el festival.

Todo intento de estafa, allanamiento, sustracción, robo, así como los daños a la propiedad personal causados directa o indirectamente a la Organización, artistas o empleados de la misma autorizan a ésta a emprender las medidas legales, tanto civiles como penales, que estime oportunas contra los causantes.

La posesión de esta entrada no otorga el derecho a su poseedor o a terceros a utilizar la misma, o su contenido, con finalidades publicitarias, de márketing, reventa o de promoción (incluidos los concursos, regalos y/o sorteos). El incumplimiento de este punto, sin autorización expresa y fehaciente de la Organización, obligará al anunciante y/o usuario no autorizado a hacer efectiva una penalización equivalente a mil veces el precio de la entrada más cara del evento, sin perjuicio de posteriores reclamaciones por daños y perjuicios generales. Asimismo, queda anulada la licencia incorporada en la presente.

La cancelación, total o parcial, del evento por causas de fuerza mayor, en ningún caso darán lugar a la devolución del importe de la entrada. Las malas condiciones climatológicas y los cambios horarios no dan derecho a la devolución de importe de la entrada.

La Organización se reserva la facultad de modificar las presentes Condiciones Generales previa publicación de las mismas por este mismo medio, siendo responsabilidad del Usuario su debida lectura en el momento de cada acceso y/o utilización.

Cualquier reclamación deberá acompañarse obligatoriamente con la presentación de esta entrada. 

[:]