Select Page

Aviso Legal

[:gl]Aviso legal

Este Aviso Legal contén as Condicións de Uso do sitio web http://www.sonriasbaixas.info que a organización do Festival SonRías Baixas pon a disposición das persoas usuarias de Internet. O acceso e utilización dos contidos deste sitio web supoñen a aceptación destas condicións xerais.

01. INFORMACIÓN XERAL
En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), infórmase que a entidade titular do sitio web é a Promotora Play Plan Cultural SLU Contacta.

A Promotora resérvase a facultade de modificar sen previo aviso esta Política de Privacidade para mantela adaptada á legislación vixente. En tales casos, anunciaranse neste sitio web os cambios introducidos co fin de que poidan ser coñecidas polo Usuario.

02. PROPIEDADE INTELECTUAL
A Promotora posúe dereito de uso dos contidos desta web. Por iso, só autoriza expresamente a reprodución destes contidos para a difusión do Festival SonRías Baixas. Esta autorización non inclúe a reprodución, utilización ou transformación destes contidos, cando sexa con finalidade comercial ou lucrativa ou contraria á lei, moral, ética ou orde pública ou cando puidese lesionar os intereses, prexudicar a imaxe da Promotora ou de terceiros lexítimos. Calquera outro uso debe ser previamente consultado e autorizado.

Queda expresamente autorizado o establecemento por parte de terceiros de ligazóns a esta páxina web, sempre que estas ligazóns non teñan finalidade comercial nin lucrativa. As ligazóns establecidas por terceiros deberán permitir coñecer á persoa usuaria que accede á páxina web do Festival SonRías Baixas e deberán facer visible necesariamente o URL correspondente a esta páxina web. O establecemento de ligazóns por parte de terceiros non implica a existencia de ningún tipo de relación entre eles e a Promotora.

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen á Promotora e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do autor.

03. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
En cumprimento da Lei 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que por medio deste sitio web recóllense datos de carácter persoal necesarios para responder a consultas, suxestións, informacións e para prestar determinados servizos: concursos, boletíns informativos, etc. Estes datos serán gardados nun ficheiro propiedade da Promotora e, fóra dos casos legalmente establecidos, non serán comunicados nin cedidos a terceiros sen o voso consentimento expreso.
En todo caso, podedes exercer o voso dereito de acceso, rectificación ou cancelación dos devanditos datos en calquera momento, dirixíndovos por escrito e achegando fotocopia do DNI a través do correo electrónico festival@sonriasbaixas.info.

04. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE
Os contidos deste sitio web ofrécense cunha finalidade informativa e divulgativa. A organización do Festival SonRías Baixas exímese de calquera responsabilidade, directa ou indirecta, que puidese derivarse do uso ou aplicación da información desta web fóra dos seus propósitos e do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

As ligazóns ou contidos de terceiros que aparecen neste sitio web facilítanse coa finalidade de ampliar a información. A súa inclusión non implica a aceptación destes contidos, nin a asociación de SonRías Baixas cos responsables das devanditas páxinas web, polo que se rexeita toda responsabilidade en relación cos mesmos e tampouco responde pola legalidade doutros sitios web, así como polos danos que puidesen causarse por calquera motivo no seu sistema informático, documentos ou ficheiros.

A pesar de tomar todas as precaucións necesarias, a Promotora non pode garantir a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á web ou ao seu contido, nin que este se atope en actualización permanente, sen imprecisións ou inexactitudes. A organización do Festival levará a cabo, axiña que teña noticia dos erros, desconexións ou falta de actualización, todos aqueles labores tendentes a emendar os devanditos erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos, sempre que non concorran causas que o fagan imposible ou de difícil execución.

En sonriasbaixas.info poida que se mencionen de forma indirecta e a nivel informativo algúns termos e logotipos que constitúen marcas rexistradas polos seus respectivos propietarios, non facéndonos responsable da utilización inadecuada que puidesen facer terceiras persoas respecto de ditas marcas.

05. MODIFICACIÓNS E ACTUALIZACIÓNS
A Promotora resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida neste sitio web, da configuración, dispoñibilidade e presentación desta, así como das presentes Condicións de Uso.

06. COOKIES
En cumprimento da Directiva Europea 2009/136/CE, informámoslle que o noso sitio web colocará cookies no seu computador para axudar a mellorar a navegación na súa web e obter datos estatísticos. Ao usar a nosa páxina web, vostede acepta o uso das cookies, tal e como se detalla abaixo:

As cookies son pequenos arquivos de texto que se descargan ao seu navegador mentres usa Internet. Son usados polos promotores de páxinas web para axudar aos Usuarios a navegar por ditas páxinas web de maneira eficiente e así poder executar certas funcións. Debido a que o seu papel central é mellorar/posibilitar o uso ou os procesos da páxina web, inutilizar as cookies poderíaa impedir aos Usuarios executar certas funcións da nosa páxina Web.

As cookies créanse cando o navegador do Usuario carga algunha páxina web en particular. A páxina web manda información ao navegador o cal crea un arquivo de texto. Cada vez que o Usuario volve á mesma páxina web, o navegador recupera e envía este arquivo ao servidor da páxina web. As cookies non conteñen ningunha información que identifique a persoa.

Utilizamos certas cookies que son esenciais para o correcto funcionamento da páxina Web. Esta categoría de cookies inclúe aquelas que permiten aos servidores da páxina web determinar se vostede está dentro ou fóra do sistema, responder as accións mentres está dentro do sistema e configurar o idioma da páxina web segundo a súa localización. En consecuencia, algúns servizos proporcionados por este sitio web non lle serán accesibles se non permite a descarga de ditas cookies no seu navegador.

Así mesmo, utilizamos as Cookies de Google Analytics, que leva a cabo análises estadísticas. Utilizamos esta cookie para controlar e avaliar o uso da nosa páxina Web (como o uso do navegador, a cantidade de novos visitantes e as respostas ás actividades de mercadotecnia) Isto axuda a informar de calquera melloría realizada na páxina Web. Salientamos que isto non contén ningunha información que o identifique persoalmente. No entanto, pode optar por desactivar as Cookies de Google Analytics. Alternativamente, case todos os navegadores (Internet Explorer, Firefox, Google Chorme, Safari, etc) lle permiten cambiar as configuracións para bloquear ou eliminar as cookies. Como citamos anteriormente, se bloquea todas as cookies da páxina Web algunhas funcións da mesma quedan sen efecto.

A Promotora pode modificar esta Política de Cookies en función de esixencias lexislativas, regulamentarias, ou coa finalidade de adaptar dita política ás instrucións ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos.

Notas adicionais
Nin esta web nin os seus representantes legais se fan responsables nin do contido nin da veracidade das políticas de privacidade que poidan ter os terceiros mencionados nesta política de cookies.

Os navegadores web son as ferramentas encargadas de almacenar as cookies e desde este lugar debe efectuar o seu dereito a eliminación ou desactivación das mesmas. Nin esta web nin os seus representantes legais poden garantir a correcta ou incorrecta manipulación das cookies por parte dos mencionados navegadores.

Nalgúns casos é necesario instalar cookies para que o navegador non esqueza a súa decisión de non aceptación das mesmas.

No caso das cookies de Google Analytics, esta empresa almacena as cookies en servidores situados en Estados Unidos e comprométese a non compartila con terceiros, excepto nos casos nos que sexa necesario para o funcionamento do sistema ou cando a lei obrigue para ese efecto. Segundo Google, non garda a súa dirección IP. Google Inc. é unha compañía adherida ao Acordo de Porto Seguro que garante que todos os datos transferidos serán tratados cun nivel de protección acorde á normativa europea. Pode consultar información detallada a este respecto en esta ligazón. Se desexa información sobre o uso que Google dá ás cookies achegámoslle estoutra ligazón.

Para calquera dúbida ou consulta acerca desta política de cookies non dubide en comunicarse connosco a través da sección de contacto. [:es]Aviso legal

Este Aviso Legal contiene las Condiciones de Uso del sitio web http://www.sonriasbaixas.info/ que la organización del Festival SonRías Baixas pone a disposición de las personas usuarias de Internet. El acceso y utilización de los contenidos de este sitio web supone la aceptación de estas condiciones generales.

01. INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), se informa que la entidad titular del sitio web es la Promotora Play Plan Cultural SLU Contacta.

La Promotora se reserva la facultad de modificar sin previo aviso esta Política de Privacidad para mantenerla adaptada a la legislación vigente. En tales casos, anunciará en este sitio Web los cambios introducidos con el fin de que puedan ser conocidas por el Usuario.

02. PROPIEDAD INTELECTUAL
La Promotora posee derecho de uso de los contenidos de esta web. Por eso, sólo autoriza expresamente la reproducción de estos contenidos para la difusión del Festival SonRías Baixas. Esta autorización no incluye la reproducción, utilización o transformación de estos contenidos, cuando sea con finalidad comercial o lucrativa o contraria a la ley, moral, ética u orden público o cuando pudiera lesionar los intereses, perjudicar la imagen de la Promotora o de terceros legítimos. Cualquier otro uso debe ser previamente consultado y autorizado.

Queda expresamente autorizado el establecimiento por parte de terceros de enlaces a esta página web, siempre que estos enlaces no tengan finalidad comercial ni lucrativa. Los enlaces establecidos por terceros deberán permitir conocer a la persona usuaria que accede a la página web del Festival SonRías Baixas y deberán hacer visible necesariamente el URL correspondiente a esta página web. El establecimiento de enlaces por parte de terceros no implica la existencia de ningún tipo de relación entre ellos y la Promotora.

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a la Promotora y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual e industrial del autor.

03. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que por medio de este sitio web se recogen datos de carácter personal necesarios para responder a consultas, sugerencias, informaciones y para prestar determinados servicios: concursos, boletines informativos, etc. Estos datos serán guardados en un fichero propiedad de la Promotora y, fuera de los casos legalmente establecidos, no serán comunicados ni cedidos a terceros sin vuestro consentimiento expreso.
En todo caso, podéis ejercer vuestro derecho de acceso, rectificación o cancelación de dichos datos en cualquier momento, dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del DNI a través del correo electrónico festival@sonriasbaixas.info.

04. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los contenidos de este sitio web se ofrecen con una finalidad informativa y divulgativa. La organización del Festival SonRías Baixas se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso o aplicación de la información de esta web fuera de sus propósitos y del uso que terceros hagan de la información publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.

Los enlaces o contenidos de terceros que aparecen en este sitio web se facilitan con la finalidad de ampliar la información. Su inclusión no implica la aceptación de estos contenidos, ni la asociación de SonRías Baixas con los responsables de las dichas páginas web, por lo que se rechaza toda responsabilidad en relación con los mismos y tampoco responde por la legalidad de otros sitios web, así como por los daños que pudieran causarse por cualquier motivo en su sistema informático, documentos o ficheros.

A pesar de tomar todas las precauciones necesarias, la Promotora no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la web o a su contenido, ni que éste se encuentre en actualización permanente, sin imprecisiones o inexactitudes. La organización del Festival llevará a cabo, tan pronto tenga noticia de los errores, desconexiones o falta de actualización, todas aquellas labores tendentes a enmendar dichos errores, restablecer la comunicación y actualizar los contenidos, siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución.

En sonriasbaixas.info puede que se mencionen de forma indirecta y a nivel informativo algunos términos y logotipos, que constituyen marcas registradas por sus respectivos propietarios, no haciéndonos responsable de la utilización inadecuada que pudieran hacer terceras personas respecto a dichas marcas.

05. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
La Promotora se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en este sitio web, de la configuración, disponibilidad y presentación de ésta, así como de las presentes Condiciones de Uso.

06. COOKIES
En cumplimiento de la Directiva Europea 2009/136/CE, le informamos que nuestro sitio web colocará cookies en su ordenador para ayudar a mejorar la navegación en su web y obtener datos estadísticos. Al usar nuestra página web, usted acepta el uso de las cookies, tal y como se detalla abajo:

Las cookies son pequeños archivos de texto, que se descargan a su navegador mientras usa Internet. Son usados por los promotores de páginas web para ayudar a los Usuarios a navegar por dichas páginas web de manera eficiente y así poder ejecutar ciertas funciones. Debido a que su papel central es mejorar/posibilitar el uso o los procesos de la página web, inutilizar las cookies podría impedir a los Usuarios ejecutar ciertas funciones de nuestra página Web.

Las cookies se crean cuando el navegador del Usuario carga alguna página web en particular. La página web manda información al navegador el cual crea un archivo de texto. Cada vez que el Usuario vuelve a la misma página web, el navegador recupera y envía este archivo al servidor de la página web. Las cookies no contienen ninguna información que identifique a la persona.

Utilizamos ciertas cookies que son esenciales para el correcto funcionamiento de la página Web. Esta categoría de cookies incluye aquellas que permiten a los servidores de la página web determinar si usted está dentro o fuera del sistema, responder a las acciones mientras está dentro del sistema y configurar el idioma de la página web según su localización. En consecuencia, algunos servicios proporcionados por este sitio Web no le serán accesibles si no permite la descarga de dichas cookies en su navegador.

Asimismo, utilizamos las Cookies de Google Analytics el cual lleva a cabo análisis estadísticos. Utilizamos esta cookie para controlar y evaluar el uso de nuestra página Web (como el uso del navegador, la cantidad de nuevos visitantes y las respuestas a las actividades de marketing) Esto ayuda a informar de cualquier mejoría realizada en la página Web. Enfatizamos que esto no contiene ninguna información que le identifique personalmente. No obstante, puede optar por desactivar las Cookies de Google Analytics. Alternativamente, casi todos los navegadores (Internet Explorer, Firefox, Google Chorme, Safari, etc) le permiten cambiar las configuraciones para bloquear o eliminar los cookies. Como hemos citado anteriormente, si bloquea todos los cookies de la página Web algunas funciones de la misma quedarán sin efecto.

La Promotora puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.

Notas adicionales
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.

En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.

En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.

Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.[:]