[:gl]

Horarios

A que hora empezan os concertos? O xoves abrimos portas ás 21h00 e o concerto comezará ás 21h30. Os concertos de venres comezan ás 20h00, e abriremos portas ás 19h30. O sábado ao mediodía abrimos portas ás 11h30 e os concertos comeza ás 12h00 e o sábado pola tarde comezan ás 20h00, e abriremos portas ás 19h30.

A que hora actúa ___(poñede aquí o nome do voso grupo favorito)___? Podedes consultar aquí cando actúa cada grupo.

A partir de que hora se poden recoller as pulseiras?

  • XOVES: 12h00 – 00h00
  • VENRES: 12h00 – 02h00
  • SÁBADO: 11h30 – 02h00

A partir de que hora estará aberta a taquilla para a compra física no propio festival?

  • XOVES: 12h00 – 01h30
  • VENRES: 12h00 – 04h00
  • SÁBADO: 11h30 – 04h00

Zona de acampada

A partir de que hora se pode entrar na zona de acampada? Dende que teñades a vosa pulseira… é dicir, a partir do xoves ás 12h00.

E se chegamos o venres ou o sábado? Se chegades o venres ou o sábado teredes que esperar a que abran os postos de recollida de pulseiras, ás 12h00 (venres) ou ás 11h30 (sábado), para coller a vosa e acceder á zona de acampada.

Podemos acampar coa entrada dun só día? Non, só teñen dereito de acampada as persoas que adquirisen o Abono + Acampada

Que pasa se chego o sábado e quero acampar? Terás que comprar o abono do Festival, a entrada de día non dá acceso á acampada.

Hai duchas na zona de acampada? Na zona de acampada dispoñeredes de duchas e servizos as 24 horas.

Pódese entrar con bebida e comida á zona de acampada? Si. E ao recinto de concertos? Non. Entón, haberá onde comer dentro? Si, por suposto. E contaremos con comida vexetariana e sen glute.

Pódese entrar con mascotas á zona de acampada? Non. E ao recinto dos concertos? Tampouco.

Pódese acceder en coche á zona de acampada? Non, pero poderedes chegar en coche ata a entrada da acampada. O acceso permanente á zona de acampada estará na rúa Pazos Fontenla 73. E contará con outro acceso de 10h a 20h pola rúa Alexandre bóveda á altura do número 27


Aparcadoiros

Hai parking para furgos e caravanas? Non, recoméndase aparcar na zona do Pavillón Municipal de Bueu o do Porto.

Onde podemos aparcar? Se podes facer un pequeno investimento, dende a organización do SonRías Baixas recomendámosche deixalo no Parking Masso, que con motivo do Festival ofrece un prezo moi especial.


Entradas

Na taquilla subirán os prezos das entradas? Si. Custará 45 € o abono. As entradas dun só día custarán 28 € venres ou sábado e 20 € xoves, pero non dan dereito á acampada.

E ata cando se venden as entradas anticipadas? Venda de entradas online durante o festival:

  • Entrada dun día para o xoves: o propio xoves ata as 10h00.
  • Entrada dun día para o venres: o propio venres ata as 10h00.
  • Entrada dun día para o sábado: o propio sábado ata as 09h00.
  • Abonos: ata o venres ás 10h00.

Comprei a entrada por internet. Teño que levala impresa? Se queres si. Temos que validar todas as entradas cos lectores de códigos de barras, pero tamén temos lector de código QR se nola ensinas a través dun dispositivo móbil. E se levo o DNI? Non poderemos deixarche pasar soamente co DNI, tes que ensinarnos tamén o código.

Pode usar a entrada unha persoa distinta da que a comprou? Si, pero terá que traer unha autorización asinada polo titular da entrada na que figuren os nomes e DNIs de ambos. É dicir, algo como: Eu, NOME 1 con DNI 1, cedo a NOME 2 con DNI 2 a miña entrada para o Festival SonRías Baixas. Asinado: NOME 1. No caso de que xurda algún problema con esa entrada esta será a única maneira de solucionalo.

Poderemos entrar e saír do recinto libremente? Si. Podedes entrar e saír todas as veces que queirades, mentres conservedes a pulseira en perfecto estado.

Podemos quitarnos a pulseira? Non. Tal e como recollen as condicións xerais, a pulseira é o único acceso válido para o recinto dos concertos e para a acampada. Esta pulseira é persoal e intransferible: non se poderán retirar pulseiras para outras persoas. A organización colocará a pulseira ao usuario final, que se fai responsable de validar que está correctamente pechada e de conservala en todo momento en perfecto estado. A perda, manipulación ou rotura desta pulseira será penalizada coa expulsión inmediata do recinto. En ningún caso se cambiará unha pulseira en mal estado por outra nin se repoñerá unha pulseira perdida.

Poderase pagar con tarxeta? Non, o SonRías Baixas este ano implanta a tecnoloxía das pulseiras cashless, e este será o único medio de pago. Podes consultar máis información sobre o funcionamento das pulseiras cashless aquí.


Acceso menores

Podo ir aos concertos da noite se teño menos de 18 anos? Si.

E podo ir só ou teño que ir acompañado dun adulto? Se tes máis de 16 anos, podes entrar só, sempre que presentes na taquilla específica para “Menores de Idade” unha fotocopia do teu DNI e outra do DNI do teu pai, nai ou titor/a e máis unha autorización como esta asinada por el/ela. Se tes menos de 16 anos, ademais deberás entrar ao recinto co teu pai, nai ou titor/a.

E os nenos pequenos, poden entrar aos concertos? Poden, si. Se son menores de 12 anos, ademais, non pagarán entrada e poderán gozar da súa propia Experiencia SonRías.


Varios

A praia está preto? Si, a dous minutos andando.

Poderemos comprar as camisetas do SonRías no Festival? Por suposto. Haberá un posto de merchan de Rei Zentolo durante todo o Festival.

[:es]

Horarios

¿A qué hora empiezan los conciertos? El jueves abrimos puertas a las 21h00 y el concierto comenzará a las 21h30. Los conciertos del viernes comienzan a las 20h00, y abriremos puertas a las 19h30. El sábado a medio día abrimos puertas a las 11h30 y los conciertos comienzan a las 12h, sábado por la tarde comienzan a las 20h00, y abriremos puertas a las 19h30.

¿A que hora actúa ___(poned aquí el nombre de vuestro grupo favorito)___? Podéis consultar aquí cuando actúa cada grupo.

¿A partir de qué hora se pueden recoger las pulseras?

· JUEVES: 12h00 – 00h00

· VIERNES: 12h00 – 02h00

· SÁBADO: 11h30 – 02h00

¿A partir de qué hora estará abierta la taquilla para la compra física en el propio festival?

· JUEVES: 12h00 – 01h30

· VIERNES: 12h00 – 04h00

· SÁBADO: 11h30 – 04h00

Zona de acampada

¿A partir de qué hora se puede entrar en la zona de acampada? Desde que tengáis vuestra pulsera… es decir, a partir del jueves a las 12h00.

¿Y si llegamos el viernes o el sábado? Si llegáis el viernes o el sábado tendréis que esperar la que abran los puestos de recogida de pulseras, a las 12h00 (viernes) o a las 11h30 (sábado), para coger la vuestra y acceder a la zona de acampada.

¿Podemos acampar con la entrada de un solo día? No, solo tienen derecho de acampada las personas que hayan adquirido el Abono + Acampada

¿Qué pasa si llego el sábado y quiero acampar? Tendrás que comprar el abono del Festival, la entrada de día no da acceso a la acampada.

¿Hay duchas en la zona de acampada? En la zona de acampada dispondréis de duchas y servicios las 24 horas.

¿Se puede entrar con bebida y comida a la zona de acampada? Sí. ¿Y al recinto de conciertos? No. Entonces, ¿habrá dónde comer dentro? Sí, por supuesto. Y contaremos con comida vegetaría y sin gluten.

¿Se puede entrar con mascotas a la zona de acampada? No. ¿Y al recinto de los conciertos? Tampoco.

¿Se puede acceder en coche a la zona de acampada? No, pero se podrá llegar en coche hasta la entrada de la acampada. El acceso permanente a la zona de acampada estará en la calle Pazos Fontenla 73. Y contará con otro acceso de 10h a 20h por la calle Alexandre bóveda a la altura del número 27

Aparcamientos

¿Hay parking para furgos y caravanas? No, se recomienda aparcar en la zona del Pabellón Municipal de Bueu, o del Puerto.

¿Dónde podemos aparcar? Si puedes hacer una pequeña inversión, desde la organización de SonRías Baixas te recomendamos dejarlo en el Parking Masso, que con motivo del Festival ofrece un precio muy especial.

Entradas

¿En la taquilla subirán los precios de las entradas? Sí. Costará 45 € el abono. Las entradas de un solo día de viernes y sábado costarán 28€, y 20€ la del jueves, pero no dan derecho a la acampada.

¿Y hasta cuándo se venden las entradas anticipadas? Venta de entradas online durante el festival:

· Entrada de un día para el jueves: el propio jueves hasta las 10h00.

· Entrada de un día para el viernes: el propio viernes hasta las 10h00.

· Entrada de un día para el sábado: el propio sábado hasta las 9h00.

· Abonos: hasta el viernes a las 10h00.

Compré la entrada por internet. ¿Tengo que llevarla impresa? Si quieres sí. Tenemos que validar todas las entradas con los lectores de códigos de barras, pero también tenemos lector de código QR si nos la enseñas a través de un dispositivo móvil. ¿Y si llevo el DNI? No podremos dejarte pasar solamente con el DNI, tienes que enseñarnos también el código.

¿Puede usar la entrada una persona distinta de la que la compró? Sí, pero tendrá que traer una autorización firmada por el titular de la entrada en la que figuren los nombres y DNIs de ambos. Es decir, algo cómo: Yo, NOMBRE 1 con DNI 1, cedo a NOMBRE 2 con DNI 2 mi entrada para el Festival SonRías Baixas. Firmado: NOMBRE 1. En caso de que surja algún problema con esa entrada esta será la única manera de solucionarlo.

¿Podremos entrar y salir del recinto libremente? Sí. Podéis entrar y salir todas las veces que queráis, mientras conservéis la pulsera en perfecto estado.

¿Podemos quitarnos la pulsera? No. Tal y como recogen las condiciones generales, la pulsera es el único acceso válido para el recinto de los conciertos y para la acampada. Esta pulsera es personal e intransferible: no se podrán retirar pulseras para otras personas. La organización colocará la pulsera al usuario final, que se hace responsable de validar que está correctamente cerrada y de conservarla en todo momento en perfecto estado. La pérdida, manipulación o rotura de esta pulsera será penalizada con la expulsión inmediata del recinto. En ningún caso se cambiará una pulsera en mal estado por otra ni se repondrá una pulsera perdida.

¿Se podrá pagar con tarjeta? No, el SonRías Baixas este año implanta la tecnología de las pulseras cashless, y este será el único medio de pago. Puedes consultar más información sobre el funcionamiento las pulseras cashless aquí.

Acceso menores

¿Puedo ir a los conciertos de la noche, si tengo menos de 18 años? Sí.

¿Y puedo ir solo o tengo que ir acompañado de un adulto? Si tienes más de 16 años, puedes entrar sólo, siempre que presentes en la Taquilla específica para “Menores de Edad” una fotocopia de tu DNI y otra del DNI de tu padre, madre o tutor/la y más una autorización como esta. firmada por él/ella. Si tienes menos de 16 años, además deberás entrar al recinto con tu padre, madre o tutor/a.

¿Y los niños pequeños, pueden entrar a los conciertos? Pueden, sí. Si son menores de 12 años, además, no pagarán entrada y podrán disfrutar de su propia Experiencia SonRías.

Varios

La playa está cerca? Sí, a dos minutos andando.

Podremos comprar las camisetas del SonRías en el Festival? Por supuesto. Habrá un puesto de merchan oficial del SonRías Baixas de Rei Zentolo durante todo el Festival.

[:]