[:gl]

Este ano, no SonRías Baixas volveremos usar pulseiras cashless para acceder ao recinto e para pagar en todos os puntos de comida, bebida e merchandising. Será o único método de pago aceptado. Como novidade, este ano tamén haberá un control de aforo, validando tamén as saídas do recinto.

Podes precargar a túa pulseira antes do festival aquí. Durante o festival, poderás recargar nos puntos de recarga habilitados no recinto, tanto con efectivo como con cartón de crédito. E tamén a través do teu teléfono móbil, igual que na precarga, a través de esta ligazón.

Se ao abandonar o festival segues tendo saldo na túa pulseira, poderás pedir a devolución en liña do teu diñeiro nesta mesma páxina, do 7 ao 14 de agosto. Lembra non tirar a túa pulseira ao final do evento, xa que necesitarás introducir o número de serie do chip para reclamar estas devolucións.

Que é unha pulseira cashless?
SonRías Baixas volverá utilizar a pulseira cashless para permitir o acceso ao festival, para completar o aforo e para pagar en todos os puntos de comida, bebida e merchandising. Simplemente escaneando o chip presente na túa pulseira.

Pódese pagar con diñeiro efectivo nos postos da zona de acampada?
Non. Na zona de acampada, do mesmo xeito que no recinto de concertos, só se poderá comprar comida e bebida mediante o uso das pulseiras cashless e non se admitirá diñeiro en efectivo.

Insistimos: A pulseira cashless leva incorporado un chip con tecnoloxía RFID que serve como método de acceso ao recinto e como moedeiro virtual. Será o único método de pago aceptado.

Como funciona a pulseira intelixente?
A pulseira leva incorporado un chip que se lerá mediante escáneres no control de entrada para acceder e saír ao recinto, así como para realizar os pagos na barra, zona de gastronomía e posto de merchandising.

Onde podo recoller a miña pulseira?
Podes recollela o día do evento no despacho de billetes do SonRías Baixas, situada na entrada do Festival, amosando a túa entrada. Como sempre!

Podo precargar saldo na miña pulseira antes do evento?
Si, introduce o localizador da túa entrada aquí. Se o sistema non recoñece o teu código escríbenos a contacto@idasfest.es para que poidamos axudarte.

Por que é mellor que recargue diñeiro en liña antes do evento?
Se recargas en liña antes do evento, ao chegar poderás empezar a gozar do Festival en canto pases polo despacho de billetes e recollas a túa pulseira, evitando as colas nas caixas do recinto.

Como me rexistro?
Podes rexistrarte aquí cubrindo o formulario de rexistro. Deberás introducir o código que aparece na túa entrada nas diferentes localizacións dependendo de se a compraches en liña ou física.

Se tes algún problema co formulario de rexistro ou o sistema non recoñece o teu código escríbenos a cashless@ticketea.com para que podamos axudarche.

Podo recargar saldo con calquera importe?
Tanto para recargalas en liña como no recinto existe un máximo e un mínimo.
Para recargalas en liña podes recargar os seguintes importes: 10€, 20€, 30€, 40€, 50€, 60€, 70€, 80€, 90€ e 100€. Para recárgalas no recinto hai un mínimo de 5€, con tarxeta, e de 2€, en efectivo, e podes recargar calquera importe ata 200€.

Despois de recargar en liña teño que imprimir de novo a miña entrada?
Non, o saldo queda asociado directamente ao localizador da túa entrada.

Podo recargar saldo na miña pulseira durante o evento?
Si. SonRías Baixas porá á vosa disposición un punto de recarga facilmente localizable, o Banco. Alí poderás recargar co teu cartón de crédito ou en efectivo. A zona de acampada e a billeteira tamén contarán cun punto de recarga. E tamén poderás recargar a través do teu teléfono móbil igual que na precarga a través desta ligazón.

Podo consultar o meu saldo durante o evento?
Si. Podes facelo en calquera punto de recarga ou nas barras, cada vez que consumes.

Como funcionan os pagos cashless?
Cando pidas bebida ou comida, valerá con achegar a túa pulseira a un dos scanners dos encargados, que amosará o importe que se vai a pagar e o saldo remanente na pulseira.

Que pasa se ao final do evento sigo tendo diñeiro na miña pulseira?
Se ao abandonar o recinto segues tendo saldo na túa pulseira, poderás pedir a devolución en liña do teu diñeiro aquí do 7 ao 14 de agosto. Lembra non tirar a túa pulseira ao final do evento, xa que necesitarás introducir o número de serie do chip para reclamar estas devolucións.

Que pasa se perdo a miña pulseira?
Como sempre, a organización colocará a pulseira ao usuario final, que se fai responsable de validar que está correctamente pechada e de conservala en todo momento en perfecto estado. É resistente, pero non irrompible. Baixo ningún concepto, e ata que termine o Festival, tentes quitar a pulseira, xa que rompería e perderías o teu dereito a acceder ao recinto. A perda, manipulación e rotura desta pulseira será penalizada coa expulsión inmediata do recinto. En ningún caso se cambiará unha pulseira en mal estado por outra, nin se reporá unha pulseira perdida. Perder a túa pulseira neste caso será tamén como perder o teu moedeiro, así que cóidaa.

É a pulseira resistente á auga?
Si. Tanto a pulseira como o chip que leva incorporado son resistentes á auga.

Por que teño que validar a miña pulseira ao saír do recinto?
Este ano, como novidade, faremos o control de aforo a través do cashless que nos permitirá saber con precisión canta xente hay en todo momento. Para isto, deberán lervos tamén as pulseiras á saída do recinto.
IMPORTANTE: se non vos len a pulseira ao saír, non poderedes volver entrar.

Que pasa se a entrada pon un nome que non é o meu?
Poderás acceder igualmente ao festival, pero se ocurre algunha incidencia co acceso ou cos cartos da túa pulseira, non poderemos axudarche.

[:es]

Este año SonRías Baixas volverá a utilizar pulseras cashless para acceder al recinto y para pagar en todos los puntos de comida, bebida y merchandising. Será el único método de pago aceptado. Como novedad para este año también habrá un control de aforo, validando también las salidas del recinto

Puedes precargar tu pulsera antes del festival aquí. Durante el festival, podrás recargar en los puntos de recarga habilitados en el recinto, tanto con efectivo como con tarjeta de crédito. Y también a través de tu teléfono móvil, igual que en la precarga, a través de este enlace.

Si al abandonar el festival sigues teniendo saldo en tu pulsera, podrás pedir la devolución online de tu dinero en esta página, del 7 al 14 de agosto. Recuerda no tirar tu pulsera al final del evento, ya que necesitarás introducir el número de serie del chip para reclamar estas devoluciones.

¿Qué es una pulsera cashless?
SonRías Baixas volverá a utilizar la pulsera cashless para permitir el acceso al festival, controlar el aforo y pagar en todos los puntos de comida, bebida y merchandising. Simplemente escaneando el chip presente en tu pulsera.

¿Se puede pagar con dinero efectivo en los puestos de la zona de acampada?
No. En la zona de acampada, al igual que en el recinto de conciertos, sólo se podrá comprar comida y bebida mediante el uso de las pulseras cashless y no se admitirá dinero en efectivo.

Insistimos: La pulsera cashless lleva incorporado un chip con tecnología RFID que sirve como método de acceso al recinto y como monedero virtual. Será el único método de pago aceptado.

¿Cómo funciona la pulsera inteligente?
La pulsera lleva incorporado un chip que se leerá mediante escáneres en el control de entrada para acceder al recinto, así como para realizar los pagos en la barra, zona de gastronomía y puesto de merchandising.

¿Dónde puedo recoger mi pulsera?
Puedes recogerla el día del evento en la taquilla del SonRías Baixas, situada en la entrada del Festival, mostrando tu entrada. Como siempre!

¿Puedo precargar saldo en mi pulsera antes del evento?
Sí, introduce el localizador de tu entrada aquí, elige la cantidad y realiza el pago con tu tarjeta de crédito.

¿Por qué es mejor que recargue dinero online antes del evento?
Si recargas online antes del evento, al llegar podrás empezar a disfrutar del Festival en cuanto pases por la taquilla y recojas tu pulsera, evitando las colas en las cajas del recinto.

¿Cómo me registro?
Puedes precargar aquí introduciendo el localizador de tu entrada Si el sistema no reconoce tu código escríbenos a contacto@idasfest.es para que podamos ayudarte.

Si tienes algún problema con el formulario de registro o el sistema no reconoce tu código escríbenos a contacto@idasfest.es para que podamos ayudarte.

¿Puedo recargar saldo con cualquier importe?
Tanto para las recargas online como el recinto existe un máximo y un mínimo.
Para las recargas online puedes recargar los siguientes importes: 10€, 20€, 30€, 40€, 50€, 60€, 70€, 80€, 90€ y 100€. Para las recargas en el recinto hay un mínimo de 5€, con tarjeta, y de 2€, con efectivo, y puedes recargar cualquier importe hasta 200€

¿Después de recargar online tengo que imprimir de nuevo mi entrada?
No, el saldo queda asociado directamente al localizador de tu entrada.

¿Puedo recargar saldo en mi pulsera durante el evento?
Sí. SonRías Baixas pondrá a vuestra disposición un punto de recarga fácilmente localizable, el Banco. Allí podrás recargar con tu tarjeta de crédito o en efectivo. La zona de acampada y la taquilla también contarán con un punto de recarga.

¿Puedo consultar mi saldo durante el evento?
Sí. Puedes hacerlo en cualquier punto de recarga o en las barras, cada vez que consumes.

¿Cómo funcionan los pagos cashless?
Cuando pidas bebida o comida, valdrá con acercar tu pulsera a uno de los scanners de los encargados, que mostrará el importe que se va a pagar y el saldo remanente en la pulsera.

¿Qué pasa si al final del evento sigo teniendo dinero en mi pulsera?
Si al abandonar el recinto sigues teniendo saldo en tu pulsera, podrás pedir la devolución online de tu dinero aquí del 7 al 12 de agosto. Recuerda no tirar tu pulsera al final del evento, ya que necesitarás introducir el número de serie del chip para reclamar estas devoluciones.

¿Qué pasa si pierdo mi pulsera?
Como siempre, la organización colocará la pulsera al usuario final, que se hace responsable de validar que está correctamente cerrada y de conservarla en todo momento en perfecto estado. Es resistente, pero no irrompible. Bajo ningún concepto, y hasta que termine el Festival, intentes quitarte la pulsera, ya que se rompería y perderías tu derecho a acceder al recinto. La pérdida, manipulación y rotura de esta pulsera será penalizada con la expulsión inmediata del recinto. En ningún caso se cambiará una pulsera en mal estado por otra, ni se repondrá una pulsera perdida. Perder tu pulsera en este caso será también como perder tu monedero, así que cuídala.

¿Es la pulsera resistente al agua?
Sí. Tanto la pulsera como el chip que lleva incorporado son resistentes al agua.

¿Por qué tengo mi validar mi pulsera al salir del recinto?
Este año como novedad haremos el control de aforo a través del cashless, lo que nos permitirá saber con precisión cuánta gente hay, en todo momento, en el recinto. Para esto, os deberán leer también las pulseras a la salida.
IMPORTANTE: si no os leen la pulsera al salir, no podréis volver a entrar.

¿Qué pasa si la entrada pone un nombre que no es el mío?
Podrás acceder igualmente al festival, pero si ocurre alguna incidencia con el acceso o con el dinero de tu pulsera no podremos ayudarte.

[:]